19 Jun

Runner Rhedwr Radio Wales Jobs Vacancy at Bbc Cardiff

Position
Runner Rhedwr Radio Wales
Company
Bbc
Location
Cardiff WLS
Opening
19 Jun, 2018 30 days ago

Bbc Cardiff urgently required following position for Runner Rhedwr Radio Wales. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Runner Rhedwr Radio Wales Jobs Vacancy at Bbc Cardiff Jobs Details:

Job Introduction
Radio Wales are looking for a Runner to work on the breakfast news programmes of Radio Wales and Radio Cymru - Good Morning Wales and Post Cyntaf.

Mae Radio Wales yn chwilio am Redwr i weithio ar raglenni newyddion amser brecwast Radio Wales a Radio Cymru, sef Good Morning Wales a’r Post Cyntaf.

Main Responsibilities
You will meet and greet guests for both programmes in the reception area of Broadcasting House in Cardiff, take them to the studio for their interview and escort them out again.

Byddwch yn cyfarfod a chroesawu gwesteion ar gyfer y ddwy raglen yn nerbynfa'r Ganolfan Ddarlledu yng Nghaerdydd, yn mynd â nhw i’r stiwdio i gael eu cyfweliad ac yn eu danfon nhw oddi yno eto.

The Ideal Candidate
The successful candidate will be an excellent communicator and have good people skills. You must be self-motivated and have the ability to manage your own time.

Knowledge of Wales and Welsh current affairs is essential for this role.

Please note that the hours of work are 6am until 9am Mon-Fri.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyfathrebu’n rhagorol a bydd ganddo sgiliau pobl da. Mae’n rhaid i chi fod yn llawn hunangymhelliant ac yn gallu rheoli eich amser eich hun.

Mae'n rhaid i chi gael gwybodaeth am Gymru ac am Faterion Cyfoes Cymreig ar gyfer y swydd hon.

Byddwch yn gweithio rhwng 6am a 9am o Ddydd Llun i Ddydd Gwener.

About The Company
We don’t focus simply on what we do – we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you’ve read about our values and behaviours in the document attached below. You’ll be asked questions relating to them as part of your application for this role. / Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background. / Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC. Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ôl ymuno â'r BBC.

Package Description

For this role / Ar gyfer y swydd yma:
(c) Welsh language skills are desirable / Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn ddymunol

Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. / Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

The BBC recognises that flexible working can benefit both the employee and the BBC as it can create a range of employment opportunities to suit both changing operational needs and the needs of individuals. We will, therefore, consider flexible working requests for this vacancy. Please include detail of the proposed arrangement in your application.

Our culture embraces people’s diverse perspectives and creates a positive environment where everyone belongs. At the BBC we are committed to reflecting and representing the diversity of the UK.

Mae'r BBC yn cydnabod bod gweithio'n hyblyg yn gallu bod o fudd i'r gweithiwr ac i'r BBC gan ei fod yn gallu creu amrywiaeth o gyfleon cyflogaeth sy'n addas ar gyfer anghenion gweithredol ac anghenion unigolion. Byddwn felly yn ystyried ceisiadau i weithio'n hyblyg ar gyfer y swydd hon. A fyddech cystal â chynnwys unrhyw fanylion perthnasol am weithio’n hyblyg yn eich cais.

Mae ein diwylliant yn croesawu y safbwyntiau amrywiol sydd gan bobl ac yn creu awyrgylch cadarnhaol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Yn y BBC, rydym yn ymrwymedig i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU.

CPF Grade 2 – Proposed Band A

Fframwaith Llwybr Gyrfa (CPF) Gradd 2 – Band Cynnig A


Jobs Vacancy Related to Runner Rhedwr Radio Wales: